ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา

     แผนการก่อตั้งสาขามะเร็งวิทยาเริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ. 2520 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มที่จะให้มีสาขาวิชานี้เกิดขึ้น จึงได้มีการติดต่อศิษย์เก่าของรามาธิบดีที่ได้รับการฝึกอบรมทางมะเร็งวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กลับมาช่วยจัดตั้งสาขาวิชา จนในที่สุดในปี พ.ศ. 2525 อาจารย์ได้ติดต่อกับศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย รัตนธราธรซึ่งขณะนั้นกำลังฝึกอบรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน และเมื่อจบการศึกษา ศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร จึงได้กลับมาบรรจุในปี พ.ศ. 2528 และจัดเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็งคนแรกของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในช่วงแรกสาขามะเร็งวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาโลหิตวิทยา และต่อมาอาจารย์ได้แยกมาก่อตั้งสาขามะเร็งวิทยาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 และเป็นหัวหน้าสาขาวิชาคนแรก

     แต่เดิมทางสาขายังไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง และต้องใช้พื้นที่ร่วมกับสาขาโลหิตวิทยาที่ชั้น 7 อาคาร 1 ต่อมาได้ย้ายขึ้นไปที่ชั้น 9 ซึ่งเดิมเป็นแผนกไอ ซี ยู เก่าและเปลี่ยนมาเป็นห้องพักอาจารย์แพทย์   จนกระทั่งปี พ.ศ.2534 โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ก่อตั้งอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ที่ทำงานสาขามะเร็งวิทยาจึงย้ายมาอยู่ที่ชั้น 6 ห้อง 620 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และได้มีการปรับปรุงพื้นที่ของสาขาวิชาให้เหมาะสม เช่น มีห้องทำงานของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นสัดส่วน และมีห้องประชุมที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบวงจรและทันสมัย

      ในระยะแรกนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร เป็นอาจารย์ประจำหน่วยเพียงคนเดียว  แต่ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจารย์จึงได้ขอให้มีพยาบาลที่ร่วมดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้านโรคมะเร็ง เป็นพยาบาลประจำของหน่วย จวบจนถึงปัจจุบันสาขามะเร็งวิทยามีอาจารย์แพทย์ทั้งหมด 7 คน พยาบาลประจำหน่วย 3 คน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 1 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ เป็นหัวหน้าหน่วย ต่อจากศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร ที่ได้เกษียณอายุราชการไป

                ในด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขามะเร็งวิทยา ได้เปิดการฝึกอบรมครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2530 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นอนุสาขาของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์  การฝึกอบรมตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เริ่มในปี พศ. 2547   มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจบออกไปทั้งสิ้น 52  คน (ข้อมูล พศ. 2559)

                หัวหน้าสาขาวิชาจากอดีตถึงปัจจุบัน·     

• พ.ศ. 2530 - 2554  ศาสตราจารย์นายแพทย์ วรชัย รัตนธราธร     

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกภพ สิระชัยนันท์