ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. นางสาวแม้นมนา จิระจรัส (พยาบาลประจำหน่วย)
  2. นางสาวสุวรรณี สิริเลิศตระกูล (พยาบาลประจำหน่วย)
  3. นางสาวสมถวิล ลูกรักษ์ (พยาบาลประจำหน่วย)
  4. นางสุภาพร สุวรรณปราโมทย์ (เลขาหน่วย)