ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัยหน่วยมะเร็งวิทยา (Oncology)

Division of Medical Oncology หน่วยมะเร็งวิทยา

ผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร

2017

 1. Reungwetwattana T, Liang Y, Zhu V, Ou SI. The race to target MET exon 14 skipping alterations in non-small cell lung cancer: The Why, the How, the Who, the Unknown, and the Inevitable. Lung Cancer. 2017 Jan;103:27-37

2016

 1. Reungwetwattana T, Adjei AA. Anti-PD-1 Antibody Treatment and the Development of Acute Pulmonary Tuberculosis. J Thorac Oncol. 2016 Dec;11(12):2048-2050
 1. Reungwetwattana T, Ou SH2. Laying the Groundwork to Confront the Final Frontier of CNS Metastasis in NSCLC with Targetable Driver Mutations. J Thorac Oncol. 2016 Mar;11(3):281-3
 2. Incharoen P, Reungwetwattana T, Saowapa S et al. ALK-rearranged pulmonary adenocarcinoma in Thai Patients: From diagnosis to treatment efficacy. World J Surg Oncol. 2016 May 3;14:139
 3. Jinawath N, Bunbanjerdsuk S, Chayanupatkul M, Ngamphaiboon N. et al. Bridging the gap between clinicians and systems biologists: from network biology to translational biomedical research. J Transl Med. 2016 Nov 22;14(1):324
 4. Tsao AS, Scagliotti GV, Bunn PA Jr, Carbone DP, Warren GW, Bai C, de Koning HJ, Yousaf-Khan AU, McWilliams A, Tsao MS, Adusumilli PS, Rami-Porta R, Asamura H, Van Schil PE, Darling GE, Ramalingam SS, Gomez DR, Rosenzweig KE, Zimmermann S, Peters S, Ignatius Ou SH, Reungwetwattana T. et al. Scientific Advances in Lung Cancer 2015. J Thorac Oncol. 2016 May;11(5):613-38
 5. Atasilp C1, Chansriwong P2, Sirachainan E2, Reungwetwattana T. et al. Correlation of UGT1A1(*)28 and (*)6 polymorphisms with irinotecan-induced neutropenia in Thai colorectal cancer patients. Drug Metab Pharmacokinet. 2016 Feb;31(1):90-4
 6. Sukasem C, Atasilp C, Chansriwong P, Chamnanphon M, Puangpetch A, Sirachainan E. Development of Pyrosequencing Method for Detection of UGT1A1 Polymorphisms in Thai Colorectal Cancers. J Clin Lab Anal. 2016 Jan;30(1):84-9
 7. Cheng AL, Cornelio G, Shen L, Price T, Yang TS, Chung IJ, Dai GH, Lin JK, Sharma A, Yeh KH, Ma B, Zaatar A, Guan Z, Masood N, Srimuninnimit V, Yau T, Gibbs P, Wang X, Doval DC, Oh ST, Shim BY, Gorospe C, Wang HM, Sirachainan E. et al. Efficacy, Tolerability, and Biomarker Analyses of Once-Every-2-Weeks Cetuximab Plus First-Line FOLFOX or FOLFIRI in Patients With KRAS or All RAS Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: The Phase 2 APEC Study. Clin Colorectal Cancer. 2016 Sep 7
 8. Sensorn I, Sukasem C, Sirachainan E. et al. ABCB1 and ABCC2 and the risk of distant metastasis in Thai breast cancer patients treated with tamoxifen. Onco Targets Ther. 2016 Apr 12;9:2121-9
 9. Larbcharoensub N, Pongtippan A, Pangpunyakulchai D, Phongkitkarun S, Lertsithichai P, Dejthevaporn TS. Sister Mary Joseph nodule caused by metastatic desmoplastic small round cell tumor: A clinicopathological report. Molecular and Clinical Oncology. 2016;5(5):557-561

2015

 1. Reungwetwattana T, Ou SH. MET exon 14 deletion (METex14): finally, a frequent-enough actionable oncogenic driver mutation in non-small cell lung cancer to lead MET inhibitors out of "40 years of wilderness" and into a clear path of regulatory approval. Transl Lung Cancer Res. 2015 Dec;4(6):820-4
 2. Panvichian R, Tantiwetrueangdet A2, Sornmayura P. et al. Missense Mutations in Exons 18-24 of EGFR in Hepatocellular Carcinoma Tissues. Biomed Res Int. 2015;2015:171845.
 3. Panvichian R, Tantiwetrueangdet A2, Angkathunyakul N. et al. TOP2A amplification and overexpression in hepatocellular carcinoma tissues. Biomed Res Int. 2015;2015:381602
 4. Darunikorn P, Puataweepong P, Dhanachai M, Dangprasert S, Swangsilpa T, Sitathanee C, Jiarpinitnun C, Pattaranutaporn P, Boonyawan K, Chansriwong P. Long Term Outcomes of Preoperative versus Postoperative Concurrent Chemoradiation for Locally Advanced Rectal Cancer: Experience from Ramathibodi Medical School in Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(16):7315-9

2014

 1. Molina JR, Foster NR, Reungwetwattana T. et al. A phase II trial of the Src-kinase inhibitor saracatinib after four cycles of chemotherapy for patients with extensive stage small cell lung cancer: NCCTG trial N-0621. Lung Cancer. 2014 Aug;85(2):245-50
 2. Jitawatanarat P, O'Connor TL, Kossoff EB, Levine EG, Chittawatanarat K, Ngamphaiboon N. et al. Safety and tolerability of docetaxel, cyclophosphamide, and trastuzumab compared to standard trastuzumab-based chemotherapy regimens for early-stage human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer. J Breast Cancer. 2014 Dec;17(4):356-62
 3. Larbcharoensub N, Kanoksil W, Cheewaruangroj W, Wiratkapun C, Sitathanee C, Sirachainan E. Esthesioneuroblastoma metastasis to the breast: A case report and review of the literature. Oncol Lett. 2014 Oct;8(4):1505-1508

2013

 1. Reungwetwattana T, Dy GK. Targeted therapies in development for non-small cell lung cancer.  J Carcinog. 2013 Dec 31
 2. Chamnanphon M1, Pechatanan K, Sirachainan E. Association of CYP2D6 and CYP2C19 polymorphisms and disease-free survival of Thai post-menopausal breast cancer patients who received adjuvant tamoxifen. Pharmgenomics Pers Med. 2013 May 24;6:37-48

2012

 1. Reungwetwattana T, Weroha SJ, Molina JR. Oncogenic pathways, molecularly targeted therapies, and highlighted clinical trials in non-small-cell lung cancer (NSCLC). Clin Lung Cancer. 2012 Jul;13(4):252-66.
 1. Panvichian R, Tantiwetrueangdet A, Wongwaisayawan S. et al. HER2 expression in breast cancer with nonamplified HER2 and gains of chromosome 17 centromere. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2012 Jul;20(4):367-74
 2. Sirachainan E, Jaruhathai S, Trachu N, Panvichian R, Sirisinha T, Ativitavas T, Ratanatharathorn V. et al. CYP2D6 polymorphisms influence the efficacy of adjuvant tamoxifen in Thai breast cancer patients. Pharmgenomics Pers Med. 2012;5:149-53
 3. Sukasem C, Sirachainan E, Chamnanphon M, Pechatanan K, Sirisinha T, Ativitavas T, Panvichian R, Ratanatharathorn V, Trachu N, Chantratita W. Impact of CYP2D6 polymorphisms on tamoxifen responses of women with breast cancer: a microarray-based study in Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(9):4549-53

2011

 1. Reungwetwattana T, Eadens MJ, Molina JR.Chemotherapy for non-small-cell lung carcinoma: from a blanket approach to individual therapy. Semin Respir Crit Care Med. 2011 Feb;32(1):78-93
 2. Larbcharoensub N, Sornmayura P, Sirachainan E. et al. Prognostic value of ABCG2 in moderately and poorly differentiated intrahepatic cholangiocarcinoma. Histopathology. 2011 Aug;59(2):235-46
 3. Mok TS, Hsia TC, Tsai CM, Tsang K, Chang GC, Chang JW, Sirisinha T, et al. Efficacy of bevacizumab with cisplatin and gemcitabine in Asian patients with advanced or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer who have not received prior chemotherapy: a substudy of the Avastin in Lung trial. Asia Pac J Clin Oncol. 2011 Jun;7 Suppl 2:4-12.  Erratum in: Asia Pac J Clin Oncol. 2011 Sep;7(3):321. Thitiya, Sirisinha [corrected to Sirisinha, Thitiya].

2010

 1. Chansriwong P, Sirisinha T. Clinical features, management and outcomes of high-grade glioma patients in Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 2010 Feb;93

2009

 1. Niparuck P, Ungkanont A, Ativitavas T et al. The combined use of Flu/ATG in nonmyeloablative SCT for severe aplastic anemia with multiple earlier transfusions. Bone Marrow Transplant 2009 Jun; 43(11): 887-9

2008

 1. Ativitavas T, Jirasiritham S, Ngorsakun P et al. Malignancies in renal transplant patients: 15 years experience in Thailand. Transplant Proc. 2008 Sep;40(7):2403-4
 2. Larbcharoensub N, Leopairat J, Sirachainan E. et al. Association between multidrug resistance-associated protein 1 and poor prognosis in patients with nasopharyngeal carcinoma treated with radiotherapy and concurrent chemotherapy. Hum Pathol. 2008 Jun;39(6):837-45
 3. Phongkitkarun S, Phaisanphrukkun C, Jatchavala J, Sirachainan E. et al. Assessment of gastrointestinal stromal tumors with computed tomography following treatment with imatinib mesylate. World J Gastroenterol. 2008 Feb 14;14(6):892-8

2007

 1. Tantiwetrueangdet A, Panvichian R, Sornmayura P. et al. Fluorescence in situ hybridization method in isolated single nuclei extracted from paraffin-embedded hepatocellular carcinoma tissues. J Med Assoc Thai. 2007 Feb;90(2):363-8.
 2. Dhanachai M, Kraiphibul P, Dangprasert S, Puataweepong P, Narkwong L, Laothamatas J, Kulapraditharom B, Sirachainan E, Yongvithisatid P.Fractionated stereotactic radiotherapy in residual or recurrent nasopharyngeal carcinoma. Acta Oncol. 2007;46(6):828-33

2006

 1. Niticharoenpong K, Chalermsanyakorn P, Panvichian R et al. Acute deterioration of renal function induced by star fruit ingestion in a patient with chronic kidney disease. J Nephrol. 2006 Sep-Oct;19(5):682-6.
 2. Silpakit C, Sirilerttrakul S, Jirajarus M, Sirisinha T, Sirachainan E, Ratanatharathorn V. The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30): validation study of the Thai version.  Qual Life Res. 2006 Feb;15(1):167-72

2005

 1. Sirachainan E, Sumboonnanonda K, Dangprasert S, Panvichian R, Sirisinha T, Dhanachai M, Pairachvet V, Kraiphibul P, Ratanatharathorn V.Preoperative chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer: Ramathibodi experience. J Med Assoc Thai. 2005 Feb;88(2):162-7
 2. Sirisinha T, Sirilertrakul S, Jirajarus M, Ratanatharathorn V. Docetaxel in previously treated non-small cell lung cancer patients: clinical efficacy and quality of life. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2005 Jan;36(1):246-53

2002

 1. Sirisinha T, Ratanatharathorn V, Jirajarus M, Sirilerttrakul S, Silpakit C, Sirachainan E, Tanvetyanon T. The European Organization for Research and Treatment of Cancer quality of life questionnaire: translation and reliability study of the Thai version. J Med Assoc Thai. 2002 Nov;85(11):1210-9

2001

 1. Ratanatharathorn V, Sirilerttrakul S, Jirajarus M, Silpakit C, Maneechavakajorn J, Sailamai P, Sirisinha T. Quality of life, Functional Assessment of Cancer Therapy-General. J Med Assoc Thai. 2001 Oct;84(10):1430-42.
 2. Ratanatharathorn V, Lorvidhaya V, Maoleekoonpairoj S. et el. Phase II trial of paclitaxel, carboplatin, and concurrent radiation therapy for locally advanced non-small-cell lung cancer.  Lung Cancer. 2001 Feb-Mar;31(2-3):257-65

2000

 1. Ratanatharathorn V, Sirachainan E, Jirajarus M, Sirilerttrakul S. Clinical activity and benefit of irinotecan (CPT-11) in patients with metastatic colorectal carcinoma pre-treated with fluorouracil-based chemotherapy.  J Med Assoc Thai. 2000 Oct;83(10):1187-95
 2. Sirisriro R1, Boonkitticharoen V, Kraiphibul P, Ratanatharathorn V. et al. Detection of colorectal carcinoma by anti-CEA monoclonal antibody (IOR-CEA1) labeled with 99mTc scintigraphy. Hepatogastroenterology. 2000 Mar-Apr;47(32):405-13
 3. Ratanatharathorn V, Sirachainan E, Jirajarus M. Effects of paclitaxel and carboplatin on quality of life and survival in patients with advanced non-small-cell lung cancer. J Med Assoc Thai. 2000 Sep;83(9):1059-67
 4. Ratanatharathorn V, Lorvidhaya V, Kraipiboon P, el al. Phase II study of concurrent chemoradiotherapy for inoperable (bulky) stage III (A/B) non-small cell lung cancer (NSCLC): a preliminary report.  J Med Assoc Thai. 2000 Jan;83(1):85-92
 5. Ungkanont A, Jootar S, Ratanatharathorn V, Chiernsilp A.High dose chemotherapy and peripheral blood stem cell transplantation for high risk primary breast cancer: a single center experience in Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol. 2000 Dec;18(4):215-20

1999

 1. Laohavinij S, Maoleekoonpairoj S, Cheirsilpa A, Maneechavakajorn J, Sirachainant E, Arpornvivat W, Jaisathaporn K, Ratanatharathorn V.Phase II study of paclitaxel and carboplatin for advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 1999 Dec;26(3):175-85.

1998

 1. Ratanatharathorn V, Jirajarus M, Sirachainan E et al. Paclitaxel and carboplatin in combination in the treatment of advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): a preliminary study. J Med Assoc Thai. 1998 Oct;81(10):763-71
 2. Visuthikosol V, Kruavit A, Nitiyanant P, Pochanugool L, Ratanatharathorn V. Salvage treatment for sarcomas of the hand Ann Plast Surg. 1998 Jun;40(6):637-40

1997

 1. Pochanugool L1, Sangthawan D, Subhadharaphandou T, Dangprasert S, Hathirat P, Sirikulchayanonta V, Ratanatharathorn V. et al. Osteosarcoma: a study of 130 cases.  J Med Assoc Thai. 1997 Mar;80(3):153-9.

1994

 1. Cheirsilpa A1, Ratanatharathorn V, Sinlarat P. Ondansetron: prevention of nausea & vomiting in cisplatin based chemotherapy. J Med Assoc Thai. 1994 Apr;77(4):201-6

1991

 1. Pochanugool L1, Nontasut S, Subhadharaphandou T, Hathirat P, Sirikulchayanonta V, Ratanatharathorn V, Yuktanonda P. Multidisciplinary "limb salvage" treatment of osteosarcoma. J Med Assoc Thai. 1991 Sep;74(9):404-11
 2. Kraiphibul P1, Atichartakarn V, Clongsusuek P, Kulapaditharom B, Ratanatharathorn V, Isarangkul W. Nasopharyngeal carcinoma: results of treatment by radiotherapy vs chemotherapy plus radiotherapy. J Med Assoc Thai. 1991 Sep;74(9):391-6

1988

 1. Atichartakarn V1, Kraiphibul P, Clongsusuek P, Pochanugool L, Kulapaditharom B, Ratanatharathorn V. Nasopharyngeal carcinoma: result of treatment with cis-diamminedichloroplatinum II, 5 fluorouracil, and radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1988 Mar;14(3):461-9.