ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

     รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกภพ สิระชัยนันท์

คณาจารย์

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ วรชัย รัตนธราธร

(อาจารย์พิเศษ)

     รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เรวัต พันธุ์วิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธิติยา (สิริสิงห) เดชเทวพร
อาจารย์นายแพทย์ ธัช อธิวิทวัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

     อาจารย์นายแพทย์ พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์