ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. นางสาววิจิตรา สมใจ  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
  2. นางสาวณัฏฐณิชา มาลัย  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
  3. นางสาวสุกัญญา ธรรมเนียม  (นักวิทยาศาสตร์)
  4. นางสาวสมพร แผลงศร   (เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด)