ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ณัฎฐา รัชตะนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พลอยทราย รัตนเขมากร
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนภ วชิรมน
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พูลเกียรติ สุชนวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุธินี รัตนิน
อาจารย์แพทย์หญิงแพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์