ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน               

  1. นางสาวจารุวรรณ ศรีอาภา (นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศ)
  2. ดร. จินตนา  ศิริวราศัย (นักวิทยาศาสตร์)                
  3. นางสาวอัจฉรา ทองภู (นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศ)
  4. นางสาวสุนันท์ วงศ์วิศวะกร (นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศ)              
  5. นางสาวภาณี ฤทธิเลิศ (นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศ)              
  6. นางศศินันท์ ศิรภรณ์พัฒน์ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
  7. นายพีระ ศรีสำราญ (ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  8. นางริตราภรณ์ จันเขียว (พนักงานธุรการ)