ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย พศ.2560 (2017)

ผลงานวิจัย พศ.2560 (2017)

หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ชุมชน

 •  

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์

 •  

หน่วยโรคไต

 •  

หน่วยโรคหัวใจ

 •  

หน่วยโรคปอด

 •  

หน่วยโลหิตวิทยา

 •  

หน่วยประสาทวิทยา

 •  

หน่วยโรคทางเดินอาหาร

 •  

หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

 •  

หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์

 •  

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

 •  

หน่วยโรคผิวหนัง

หน่วยมะเร็งวิทยา

 •  

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

 •  

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 •