ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ปีการศึกษา 2563

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาที่สอบผ่านวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563           ดังต่อไปนี้

1 พญ.กันยวันต์ ทิวัฑฒานนท์

2. พญ.เมธิญา แซ่อึ่ง

3. นพ.วงศกร โรจนวิจิตรกุล

4. พญ.วันนิษา วงษ์พิพัฒน์พงษ์

5. พญ.เสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์