ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

            สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต เป็นสาขาวิชาใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับหลักสูตรเวชบำบัดวิกฤตของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยเฉพาะ โดยจัดตั้งขึ้นในปี พศ. 2559 ซึ่งมีภารกิจหลักคือ บริหารงานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต เป็นหลัก ต่อมาในปี พศ. 2561 ทางภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้นำหลักสูตรฯ เข้ามาอยู่ภายในการกำกับดูแลของภาควิชาฯ แต่ยังคงลักษณะการทำงานในรูปแบบสหภาควิชาฯ โดยให้มีการกำกับดูแลหลักสูตรภายใต้อนุกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องจากภาควิชาหลัก กล่าวคือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญี

            ในปี พศ. 2562 สาขาวิชาได้ขยายงานบริการเพิ่มขึ้น โดยรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยวิกฤติของภาควิชายุรศาสตร์ ในหอผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์จนถึงปัจจุบัน

พันธกิจของสาขาวิชาฯ

  1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤต เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
  2. สรรสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤต เพื่อการการนำไปประยุกต์ใช้
  3. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤต แก่บุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ