ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

 1. Effect of monitoring with bis monitor on incidence of awareness in sedated, paralyzed, mechanical-ventilated ICU patients
 2. Septic shock characteristics of cancer patients with septic shock in medical intensive care unit
 3. Frequency of arterial blood gas measurements in intensive care of Ramathibodi hospital
 4. Validity of the use of candida score and others risk factor for predictive of invasive candidiasis in critically ill non-neutropenic patient with severe sepsis or septic shock
 5. Effect of hydrocortisone therapy for septic shock patients in real life practice
 6. Effect of high-flow via non-rebreathing face mask compared to nasal canula on nasopharyngeal CPAP, gas exchange and clinical outcome after extubation in surgical patients
 7. Pattern of care and mortality in patient with ARDS in Ramathibodi hospital
 8. Dynamic arterial elastance for predicting mean arterial pressure responsiveness after fluid challenges in acute respiratory distress syndrome patients
 9. Correlation between peripheral and central venous blood partial pressure of carbon dioxide in critically ill patients with shock
 10. Factors associated with medical patients admitted in intermediate ward who subsequently transfers to intensive care unit
 11. Assessment of prognostic accuracy of qSOFA, SOFA, SIRS and new Rama sepsis score for predicting in-hospital mortality among sepsis patients admitted to ICU: a retrospective study
 12. Clinical characteristic, outcome and prognostic factor of elderly patients in medical ICU
 13. The prediction of fluid responsiveness using pulse pressure variation after tidal volume challenge in postoperative patient with lung protective ventilation
 14. Effect of thiamine on vasopressor requirement in patients with septic shock : a prospective randomized control trial