ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. งานด้านการศึกษา
  1. ระดับก่อนปริญญา สอนวิชาวิชาเวชบำบัดวิกฤต (critical care medicine) แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลทั้งจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และจากสถาบันการศึกษาอื่น
  2. ระดับหลังปริญญา สอนวิชาเวชบำบัดวิกฤตแก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ทั้งจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และจากสถาบันอื่น และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อยอด) อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต (critical care medicine) ของแพทยสภา หลักสูตร 1 และ 2 ปี โดยรับแพทย์ได้ชั้นปีละ 5 คน
 2. งานบริการ
  1. สาขาวิชาได้รับมอบหมายจากภาควิชาให้ดูแลงานบริการผู้ป่วยวิกฤต ร่วมกับสาขาวิชาระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตระบบการหายใจโดยรับผิดชอบงานบริการหอผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
  2. ให้บริการวิชาการโดยจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี โดยร่วมกับภาควิชาวิสัญญี ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. งานวิจัย
  1. จัดให้เกิดความร่วมมือกันในงานวิจัยโดยจัดตั้ง critical care research team โดยมีสมาชิกจากทั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ วิสัญญี และผู้สนใจพัฒนางานวิจัยด้านเวชบำบัดวิกฤต โดยจัดให้มีการประชุมพัฒนางานวิจัยร่วมกันทุกปี
  2. ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
  3. โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยวิกฤต ได้จริง