ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา               

     แนวคิดการก่อตั้งสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้นเริ่มจากดำริของศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งบางครั้งในปัจจุบันได้รับการดูแลแบบแยกส่วนโดยหลายสาขาวิชา การผลิตบุคคลากรที่มีแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยในแบบองค์รวมได้  จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย จากแนวคิดนี้ภาควิชาอายุรศาสตร์จึงได้ผลักดันและดำเนินการตั้งสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์เป็นผู้วางรากฐานและ มีอาจารย์นายแพทย์ประวัฒน์ จันทฤทธิ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นคนแรก