ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ โอบจุฬ ตราชู

คณาจารย์

     อาจารย์นายแพทย์ ประวัฒน์ จันทฤทธิ์
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กุลพงษ์ ชัยนาม

     (สถาบันจักรีนฤบดินทร์)