ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์               

     พัฒนานักศึกษาแพทย์และอายุรแพทย์ที่มีเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์แบบองค์รวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยสูงสุด

พันธกิจ                 

 1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ทั่วไปให้ได้ตามมาตรฐานสากล                
 2. ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ อายุรแพทย์ และแพทย์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล                
 3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ขอบเขตการดำเนินงานของสาขาวิชา·       

 • งานการเรียนการสอน                
 1. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในส่วนของการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและการรับปรึกษาปัญหาด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปจากแพทย์ต่างแผนก                
 2. ร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดหลักสูตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล                
 3. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอก                
 4. ฝึกอบรมนิสิตและนักศึกษาหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านเภสัชวิทยาของยาปฏิชีวนะ
 • งานวิจัย                
 1. มีแผนที่จะดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์                
 2. มีแผนการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาต้านเชื้อราและอิทธิพลของลักษณะพหุสัณฐานของสารพันธุกรรมต่อ เภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านเชื้อรา
 • งานบริการทางการแพทย์                
 1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ทั่วไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์