ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

     อาจารย์แพทย์หญิง อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

คณาจารย์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สิรินทร ฉันศิริกาญจน
     อาจารย์แพทย์หญิง ลิลลี่ ชัยสมพงษ์
     อาจารย์นายแพทย์ ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
    อาจารย์แพทย์หญิง ธัญชนก  จัตตารีส์

    อาจารย์นายแพทย์ ศรัณย์  ธนพฤฒิวงศ์