ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา           

     สาขาโรคไตเริ่มก่อตั้งเมื่อศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี อายุรแพทย์โรคไต ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าสาขาวักกะวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมาช่วยก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี พ.ศ. 2510 ในขณะนั้นนอกจากอาจารย์รจิตจะรั้งตำแหน่งหัวหน้าสาขาโรคไตของคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่นี้แล้ว ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คนแรก และรองคณบดีอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2512 อาจารย์รจิตจึงได้ชักชวนอาจารย์เพ็ญศรี มกรานนท์ ซึ่งจบการศึกษาเฉพาะทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มารับตำแหน่งหัวหน้าสาขาโรคไตแทน จนมาในปี พ.ศ. 2515 ได้อาจารย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์ ซึ่งจบการศึกษาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้รับการอบรมเฉพาะทางโรคไตจากประเทศสหรัฐอเมริกามาช่วยงานอีกคนหนึ่ง                

     ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์ ได้พยายามพัฒนาสาขาโรคไตให้สมบูรณ์ขึ้น ในขั้นแรกอาศัยความร่วมมือของพยาธิแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจิตร บุญพรรคนาวิก ได้เริ่มทำการเจาะไต (kidney biopsy) ขึ้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของเนื้อไต ส่วนในด้านการบำบัดทดแทนไตอาจารย์สุชาติได้ริเริ่มการฟอกไตผ่านทางช่องท้อง (peritoneal  dialysis) ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งในขณะนั้นโรงพยาบาลรามาธิบดียังไม่มีเครื่องฟอกเลือด (hemodialysis) ต่อมาเมื่อผู้ป่วยไตวายมีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นในการฟอกเลือดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดช่องท้องมาก่อน เพราะไม่สามารถทำการฟอกไตทางช่องท้องได้ อาจารย์สุชาติจึงได้ริเริ่มการฟอกเลือดในโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นครั้งแรก โดยอาจารย์ประดิษฐ์เครื่องฟอกเลือดเอง ใน พ.ศ. 2519 หน่วยโรคไตได้ศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ พานิชพันธ์ ซึ่งจบการศึกษามาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมงาน อาจารย์เพ็ญศรี ได้ลาออกจากราชการเพื่อแสวงหาความสงบทางธรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527 เมื่อได้อาจารย์วิรุฬ มาวิจักขณ์ มาเพิ่มอีกคนหนึ่ง จึงได้เริ่มโครงการฟอกไตทางช่องท้องแบบผู้ป่วยนอกขึ้น (continuous ambulatory peritoneal dialysis หรือ CAPD) และด้วยความร่วมมือของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนี จากภาควิชาศัลยศาสตร์ จึงได้ริเริ่มทำการปลูกถ่ายไต (kidney transplantation) เป็นครั้งแรก ต่อมาศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์ สุเมธกุล ได้สานต่อโครงการปลูกถ่ายไตร่วมกับแผนกศัลยกรรม ทำให้ในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมากที่สุดในประเทศไทย โดยรับผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้ป่วยทุกสิทธิ์ ตั้งแต่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และเบิกราชการ เนื่องจากในระยะแรกสาขาโรคโรคไตยังไม่มีแผนกฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยนอก ทำให้ในการรับผู้ป่วยฟอกเลือดเข้ามาทำการปลูกถ่ายไตมีความไม่คล่องตัว ในปี พ.ศ. 2537 จึงได้เปิดห้องไตเทียมขึ้นที่ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เพื่อให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

     ในส่วนของการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโรคไต ได้รับแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2537 คือ พญ.ศรีวัลย์ เตียจันทร์พันธ์ หลังจากนั้นได้มีการฝึกอบรมต่อเนื่องมา จนขณะนี้มีแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางร่วมกว่า 50 คน