ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. คุณสุธิดา โตพันธานนท์             ชั้น 7 อาคาร 1 ห้องไตเทียม                 หัวหน้าพยาบาล CAPD
  2. คุณปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์          ชั้น 5 ศูนย์ไตเทียมสิริกิตติ์                    อาจารย์พยาบาล
  3. คุณอุมากร เขาสุเมรุ                 ชั้น 5 ศูนย์ไตเทียมสิริกิตติ์                    หัวหน้าพยาบาลไตเทียม
  4. คุณเยาวลักษณ์ จันทรเรืองนภา    ขั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์             หัวหน้าพยาบาลไตเทียม
  5. คุณพรศิริ เทศเซน                   ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานอาจารย์แพทย์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  6. คุณสุรางคณา วิมลลักษณ์           ชั้น 6 อาคาร 1 สำนักงานวิจัย               นักวิทยาศาสตร์
  7. คุณสุชาดา บุญสรม                 ชั้น 5 ศูนย์ไตเทียมสิริกิตติ์                    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  8. คุณกนกพร สุจิรชาโต               ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์             เจ้าหน้าที่ธุรการ