ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรยง ภักดีกิจเจริญ

คณาจารย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วสันต์ สุเมธกุล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมนึก ดำรงกิจชัยพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ   
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ มล.ชาครีย์ กิติยากร
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สินี ดิษฐบรรจง
     รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง อติพร อิงค์สาธิต
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อาคม นงนุช

อาจารย์แพทย์หญิง มณฑิรา อัศนธรรม

อาจารย์แพทย์หญิง ศรินยา บุญเกิด

อาจารย์ นายแพทย์ อิทธิกร สภานุชาต