ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ   

คณาจารย์

     ศาสตราจารย์นายแพทย์ วสันต์ สุเมธกุล
     ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมนึก ดำรงกิจชัยพร
     ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรยง ภักดีกิจเจริญ
     รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาครีย์ กิติยากร
     ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สินี ดิษฐบรรจง
     รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง อติพร อิงค์สาธิต
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ อาคม นงนุช
     อาจารย์แพทย์หญิง มณฑิรา อัศนธรรม