ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

วิสัยทัศน์ พันธกิจและขอบเขตการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาวิชาที่ให้การฝึกอบรม การบริการ และ มีผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ด้วยการบริหารจัดการที่มีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญา มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

พันธกิจและขอบเขตการดำเนินงานของสาขาวิชา

พันธกิจของสาขาโรคไตแบ่งออกได้เป็น 3 พันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การบริการทางการแพทย์และทางวิชาการ และการศึกษาวิจัย

การเรียนการสอน

ในปัจจุบันสาขาโรคไตรับผิดชอบการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ที่มาปฏิบัติงานที่ในภาควิชาอายุรศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคไตทั้งจากการเรียนการสอนสอนข้างเตียง การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอก และการบรรยายในห้องประชุมจากอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์มีโอกาสได้เรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตร่วมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตคอยให้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงได้รับโอกาสในการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ของโรคไต

สาขาโรคไตรับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไตปีการศึกษาละ 5 คน โดยการฝึกอบรมใช้เวลา 2 ปี แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไปผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคไตประเภทต่างๆ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต การเจาะไต การอ่านพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อไตร่วมกับพยาธิแพทย์ การบำบัดทดแทนไตทุกวิธี การใส่สายสวนหลอดเลือดดำเพื่อการฟอกเลือดทั้งแบบชั่วคราวและถาวร การใส่สายสวนในช่องท้องเพื่อการฟอกไตทางช่องท้อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด การทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ของโรคไตทั้งทางด้านคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ

นอกจากนี้สาขาโรคไตยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่สนใจทำงานด้านไตเทียม โดยการฝึกอบรมใช้เวลานาน 4 เดือน ครอบคลุมการฟอกเลือดทุกวิธีและการล้างไตทางช่องท้อง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำการฟอกเลือดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามศูนย์ไตเทียมต่างๆ ได้ และสามารถสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียมต่อไป

การศึกษาวิจัย

สาขาโรคไตโดยความร่วมมือกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้นำงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยาของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย ทำให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง อุบัติการณ์ และสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านกระดูกและความผิดปกติของแคลเซียม-ฟอสเฟต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรด การเกาะของแคลเซียมในหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และประสบความสำเร็จในงานวิจัยด้านชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับโรคไต โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาจำนวน 2 คน ช่วยเหลืองานด้านนี้ เนื่องจากสาขาโรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันที่มีการปลูกถ่ายไตเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงส่งผลให้มีผลงานวิจัยด้านการปลูกถ่ายไตตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทุกปี นอกจากนี้ยังเริ่มมีงานวิจัยที่มีคุณภาพในเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และแนวทางปฏิบัติในการลดเค็มที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในประชากรทั่วไปและประชากรโรคไตเรื้อรัง

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในและนอกที่มีภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง โรคไตอักเสบ ภาวะสมดุลเกลือแร่และกรด-ด่างผิดปกติ และให้บริการบำบัดทดแทนไตทุกชนิดโดยเฉพาะการปลูกถ่ายไต

  • คลินิกโรคไตและปลูกถ่ายไต ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันจันทร์-เสาร์
  • คลินิกล้างไตทางช่องท้อง ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันจันทร์เช้า
  • คลินิกรอปลูกถ่ายไต ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันพุธบ่าย
  • ศูนย์ไตเทียม ให้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันจันทร์-เสาร์

การบริการทางวิชาการ

  • การจดทะเบียนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและป้องกันโรคไตเรื้อรัง และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
  • โครงการรณรงค์เพื่อลดการรับประทานอาหารรสเค็ม
  • ขยายงานด้านการปลูกถ่ายไต เน้นการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคไตเพิ่มขึ้น และขยายงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการบริการและค้นหาองค์ความรู้ใหม่
  • ขยายขอบเขตภาระงานให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสพัฒนาสำหรับการสอน การบริการ และการทำวิจัยด้านโรคไต