ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาที่สอบผ่านวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562           ดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์อรรถวิทย์     เจริญศรี
2. แพทย์หญิงดวงกมล     ศิริอาชวะวัฒน์
3. นายแพทย์อภิศักดิ์       เหมนิลรัตน์
4. แพทย์หญิงณิชนันท์     เฮ้งศิริ
5. นายแพทย์ชัชพล         พันธุุ์แพ
6. แพทย์หญิงครองกมล    พงษ์ลิขิตมงคล