ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. นางโสพิน อามาตรทัศน์                     เลขานุการ
  2. นางกัลยา เก๊าคำ                              ผู้ช่วยพยาบาล_เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ electrophysiology (NCV/EMG)
  3. นางสาวสมลักษณ์ อันวิเศษ                ผู้ช่วยพยาบาล_เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ electrophysiology (NCV/EMG)
  4. นางสาวประคิ่น พรหมยา                    ผู้ช่วยพยาบาล_เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ electrophysiology (EEG)
  5. นางสาวชุติมา ภาพสิงห์                     ผู้ช่วยวิจัยห้องปฏิบัติการ neurogenetics
  6. นางฉวีวรรณ ขวัญเขียว                      พนักงานทั่วไป

                                                       

                                                                                                                                                                  กลับสู่หน้าหลัก