ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

กระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร