ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2564

       สาขาวิชาฯ ดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ของแพทยสภา และดำเนินการสัมภาษณ์ตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยกำหนด

โดยจำนวนที่รับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เป็นจำนวนปีละ 5 คน

       สาขาวิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจากอาจารย์ประจำของสาขาวิชาฯและตัวแทนจากภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (พิจารณาจากเจตคติ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ และ GPA)
2. ประสบการณ์ในการทำงาน/ผลงานการทำวิจัยที่ผ่านมา
3. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร
 
สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
        หากท่านสนใจจะสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ธุรการสาขาวิชาประสาทวิทยา โทร. 02-201-1386    
E-mail: sopin.ama@mahidol.ac.th

ท่านสามารถ download แบบใบสมัครการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 ได้ใน website ของสาขาวิชาฯ 
 
รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
1. ใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรอกใบสมัครได้ที่ http://www.tmc.or.th/tcgme
2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
     2.1    สำเนาบัตรประชาชน
     2.2    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
     2.3    สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
     2.4    สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     2.5    สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
     2.6    หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ
3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่
     3.1    หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร
     3.2    หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ จาก
          3.2.1    อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษา
          3.2.2    ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/อดีต
          3.2.3    อื่นๆ
   

กำหนดการ Matching program สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม -14 กันยายน 2563
สัมภาษณ์รอบแรก วันที่ 21  กันยายน 2563  เวลา 13:00 น.    
ณ สำนักงานสาขาวิชาประสาทวิทยา ชั้น 7 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี