ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีรธร พูลเกษ

คณาจารย์

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดิษยา รัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์
อาจารย์นายแพทย์ ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อาจารย์นายแพทย์ จรุงไทย เดชเทวพร
อาจารย์นายแพทย์ เจษฎา เขียนดวงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปนิษฐา จินดาหรา

       

อาจารย์นายแพทย์ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

อาจารย์แพทย์หญิง พิรดา วิทูรพณิชย์

 

คณาจารย์ในอดีต

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด     (อาจารย์พิเศษในปัจจุบัน)

3. แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช                                (ลาออก)

4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รวิพรรณ  วิทูรพณิชย์             (อาจารย์พิเศษในปัจจุบัน)

5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา พัวประดิษฐ์                   (ถึงแก่กรรม)

6. นายแพทย์สุชาติ สรณสถาพร                                       (โอนย้าย)

7. นายแพทย์เกษียรสม วีรานุวัตติ์                                    (ลาออก)