ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ธีรธร พูลเกษ

คณาจารย์

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดิษยา รัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ จรุงไทย เดชเทวพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เจษฎา เขียนดวงจันทร์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง ปนิษฐา จินดาหรา

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิรดา วิทูรพณิชย์

อาจารย์ นายแพทย์พิเชฐ เติมสารทรัพย์

 

อาจารย์ แพทย์หญิงธนนันท์ ธรรมมงคลชัย

 

                                                                                                                                                                    กลับสู่หน้าหลัก