ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563

เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563

    สาขาวิชาฯ ดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ของแพทยสภา และดำเนินการสัมภาษณ์ตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยกำหนด โดยจำนวนที่รับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เป็นจำนวนปีละ 5 คน

    สาขาวิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจากอาจารย์ประจำของสาขาวิชาฯและตัวแทนจากภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (พิจารณาจากเจตคติ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ และ GPA)
2. ประสบการณ์ในการทำงาน/ผลงานการทำวิจัยที่ผ่านมา
3. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร
4. การมีต้นสังกัด

โดยผู้สมัครต้องผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ตามเกณฑ์ของแพทยสภา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ซึ่งถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศแพทยสภา

     หากสาขาวิชาฯ พิจารณารับแพทย์ท่านนั้นมาเป็นแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ท่านนั้นลาออกก่อนใช้ทุนครบกาหนด แพทย์ท่านนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นแพทย์ประจำบ้านทันที
สาขาวิชาฯ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังประกาศผลการคัดเลือก
ท่านสามารถ download แบบคำร้องขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน  ได้ใน website ของสาขาวิชาฯ
 
สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา
หากท่านสนใจจะสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ธุรการหน่วยผิวหนัง โทร. 02-201-1141
ท่านสามารถ download แบบใบสมัครการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2653 ได้ใน website ของสาขาวิชาฯ
 
รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
1.    ใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรอกใบสมัครได้ที่ http://www.tmc.or.th/tcgme
2.    หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
     2.1    สำเนาบัตรประชาชน
     2.2    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
     2.3    สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
     2.4    สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     2.5    สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
     2.6    หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ
3.    หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่
     3.1    หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร
     3.2    หนังสือแสดงเจตจำนง (statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน  ในแผนการฝึกอบรมตจวิทยา  ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
     3.3    หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ จาก
          3.3.1    อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษา
          3.3.2    ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/อดีต
          3.3.3    อื่นๆ
    3.4    คุณสมบัติของผู้สมัคร อิงตามเกณฑ์ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
4.    ขอให้ลงทะเบียนทาง website: med.mahidol.ac.th/graded/  และแนบคะแนน CU-TEP/TOEFL/IELTS หรือ MU-test อายุไม่เกิน 2 ปี ตามข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562
สถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ของสาขาวิชาฯ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น.    
ณ สำนักงานหน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี