ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

ความเป็นมา
          นับแต่มีการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี พ.ศ. 2508  ในระยะแรก อาจารย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยโรคการนอนหลับได้ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาโรคระบบการหายใจหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานรวมทั้งโรคปอดและการนอนหลับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ดังกล่าว และสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับได้แยกออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2563 ทำให้เกิดความชัดเจนในการสอน การให้บริการ การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาหน่วยงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ คือ ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล จนถึงปัจจุบัน
อีกทั้ง สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ได้เล็งเห็นความสำคัญในพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนการให้บริการ และการวิจัย โดยให้ความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการในทุกแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานประจำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ