ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชาฯ

ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล

อาจารย์

อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ