ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

พันธกิจ 
        สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ มุ่งผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคการนอนหลับ ที่มีคุณภาพและจริยธรรม ประกอบด้วยความรู้บูรณาการและความสามารถด้านการวิจัย ในระดับสากล” โดยจะต้องมีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุขของประเทศ มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ มีการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม และมีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ  อีกทั้ง ด้านการวิจัยและการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้ความก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน

โดยสรุป สาขาวิชาฯ มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการบริการ