ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

.๑) ได้รับหนังสือวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรฯหรือหนังสือรับรองจากแพทยสภาแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

.๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างประเทศ ที่เทียบเท่าคุณสมบัติในข้อ ๑.๑ โดยการรับรองของ
ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ

.๓) เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในสาขาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

.๔) เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรฯสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการศึกษานั้น

.๕) กรณีที่สอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาที่ระบุไว้ตามข้อ ๑.๑ ไม่ได้ ให้ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก

) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คณะอนุกรรมการในการคัดเลือก

 • คณะอนุกรรมการในการคัดเลือกประกอบไปด้วย หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกและอาจารย์ภายในสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก โดยคณะอนุกรรมการทั้งหมดจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร และได้ลงนามใน“หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน” ก่อนการคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ๑) ผลการเรียน คะเเนน GPA
 • ๒) หนังสือรับรอง (Recommendation letter)  หนังสือแนะนำตัว (personal statement) ความสามารถในทางวิชาการ ได้แก่ รางวัลด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ/วิจัย ประวัติการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในที่ประชุมระดับประเทศหรือระดับโลก ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ๓) สถานที่ทำงาน โดยพิจารณาตามบทบาทในการกระจายการให้บริการสำหรับภาคสังคม โดยเเบ่งตามความจำเป็นเเละการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้
 • กลุ่มที่ ๑ สถานที่ทำงานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้าน ที่ไม่เคยมีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรมากสุด
 • กลุ่มที่ ๒ สถานที่ทำงานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ที่ไม่เคยมีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรรองเป็นอันดับที่ ๒
 • กลุ่มที่ ๓ สถานที่ทำงานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล เเต่มีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกอยู่เดิมแล้ว จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรรองเป็นอันดับที่ ๓
 • กลุ่มที่ ๔ สถานที่ทำงานอื่นๆที่ไม่ตรงกับข้อมูลกลุ่มที่ ๑-๓ จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรเป็นลำดับสุดท้าย
 • ๔) บุคลิกลักษณะ กิริยามารยาท ทัศนคติ ความตั้งใจ ทักษะการสื่อสาร และความสนใจใฝ่รู้ในสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก จะถูกประเมินจากประวัติการทำงานและการสัมภาษณ์

ช่วงเวลาที่รับสมัครและการประชาสัมพันธ์

 • จะประกาศในเว็บไซต์ภาควิชาฯและรับสมัคร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

การประกาศผลการคัดเลือก

 • แจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล

การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

 • ๑) ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดแจ้งความจำนงค์อุธรณ์และกรอกแบบคำร้องภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเพื่อยื่นต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • ๒) คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดพิจารณาคำร้องในเบื้องต้น และอาจตัดสินใจเปิดเผยคะแนนการคัดเลือกให้ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทราบ ถ้าผู้สมัครพอใจจะยืนผลการตัดสินเดิมจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • ๓) ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่พอใจ คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะพิจารณานำคำร้องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อพิจารณาคำร้องและลงมติ โดยจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ๔) หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งผลการลงมติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้สมัครทราบและถือเป็นการสิ้นสุด โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • จำนวน ๑ คน

หลักฐานประกอบการสมัครและสัมภาษณ์

 • - ประวัติผู้สมัคร (curriculum vitae, CV)
 • - สำเนา Transcript
 • - สำเนาหลักฐานการใช้ทุน
 • - สำเนาปริญญาบัตร

ผู้ประสานงานการสมัคร

 • คุณริตราภรณ์ จันทร์เขียว และ ผู้ช่วยจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ
 • โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๖๒๘
 • e-mail: toon.dct@gmail.com, boat_ra_ac@hotmail.com