ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

รับสมัครเฟลโล่ประจำปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตระบบหายใจ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์ ในปีการศึกษานั้น หรือเป็นแพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 และเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ หรือเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายรุศาสตร์
2. มีต้นสังกัด หรือได้รับทุนจาก โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นผู้สมัครอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3. มีสถานที่ปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรมสาเร็จในตาแหน่งที่มีความจาเป็นต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ