ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย พศ.2553 (2010)

 หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ชุมชน [Abstract]

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์ [Abstract]

หน่วยโรคไต [Abstract]

หน่วยโรคหัวใจ [Abstract]

หน่วยโรคปอด [Abstract]

หน่วยโลหิตวิทยา [Abstract]

หน่วยประสาทวิทยา [Abstract]

หน่วยโรคทางเดินอาหาร [Abstract]

หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก  [Abstract]

หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์  [Abstract]

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ  [Abstract]

หน่วยโรคผิวหนัง [Abstract]

หน่วยมะเร็งวิทยา [Abstract]

  •  

หน่วยเวชพันธุศาสตร์ [Abstract]

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [Abstract]