ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 36 คน/ปี
โครงการหลัก รามา-รามา 22 คน/ปี
สถาบันร่วมผลิตแพทย์  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  2 คน/ปี
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  6 คน/ปี
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี  6 คน/ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัดจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี

จำนวนปีการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มฝึกอบรม 1 กรกฎาคม