ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมปีการศึกษา 2564

สถาบันหลัก       

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันร่วมผลิตแพทย์        

1. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

2. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี

3. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์