ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สำหรับนักศึกษาแพทย์

บทบาทการผลิตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ภาระกิจสำคัญอย่างหนึ่งของภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือ การผลิตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาเพื่อออกไปรับใช้ประชาชนในโรงพยาบาลชุมชน ทางภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมตั้งแต่ระดับก่อนคลินิก (precilinic) โดยสอนการตรวจร่างกายระบบต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทและสมองให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และต่อเนื่องมาชั้นปีที่ 3 ก็สอดแทรกการสอน approach ผู้ป่วยตามอาการวิทยาและเริ่มฝึกการตรวจร่างกายในผู้ป่วยจำลองและการซักประวัติและตรวจร่างกายในผู้ป่วยจริงตลอดจนการฝึกเขียนรายงานผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย

ในชั้นปีคลินิก (clinic) ซึ่งเริ่มต้นในปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องผ่านสองหลักสูตรได้แก่ RAMD 404 และ RAMD 405 โดยใช้เวลาหมุนเวียนผ่านภาควิชาอายุรศาสตร์ 9 สัปดาห์ ในชั้นปีนี้นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้โรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อย โดยมีทั้งชั่วโมงบรรยายและการดูแลผู้ป่วยในหออายุรกรรม เน้นการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการวินิจฉัยแยกโรคเป็นสำคัญ การประเมินความรู้มี 3 ส่วนได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการประเมินการปฏิบัติงาน

สำหรับในชั้นปีที่ 5 ก็มีหลักสูตร RAMD 504 ซึ่งใช้เวลา 5 สัปดาห์ โดยหมุนเวียนในหอผู้ป่วยสามัญ แต่เพิ่มหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติและการดูแลผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในปีนี้จะเน้นการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยและเริ่มให้มีการดูแลรักษา

ส่วนในปีที่ 6 จะใช้เวลา 8 สัปดาห์โดยมี 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 4 สัปดาห์ได้แก่ RAMD 607 ซึ่งฝึกงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและ RAMD 608 ซึ่งไปฝึกงานที่โรงพยาบาลสมทบได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หรือโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีสุดท้ายนี้จะมุ่งเน้นการทำงานในหอผู้ป่วย การสั่งการรักษาด้วยตัวเองโดยได้รับการดูแลจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ และฝึกฝนความชำนาญการทำหัตถการรักษาต่างๆ รวมทั้งการออกตรวจผู้ป่วยนอก

ทั้งนี้เมื่อจบการฝึกอบรม 6 ปีแล้วก็จะสำเร็จเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตอย่างสมบูรณ์และออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

 

e-Med Learning Website เป็น website สำหรับทดสอบกระบวนการ e-learning ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี นักศึกษาจะมีโอกาสใช้ website นี้ เพื่อการเรียนการสอน โดยจะจัดให้มี activity ต่างๆ เช่น assignment, resource, quiz เป็นต้น

E-learning for medical students (user/password)