You are here

แพทย์ใช้ทุน

แพทย์ใช้ทุน

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

  • เอกสารการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
     
  • เอกสารการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)