You are here

การรับสมัคร

รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนรับ 30 คน

1.คุณสมบัติทั่วไป

ก. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระบบโรงเรียนปกติ
หรือ

ข. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

3.คุณสมบัติด้านผลการศึกษา / ผลการสอบ (เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง)

3.1 มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร > 3.50 และมีคะแนนแต่ละรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลายทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่
(ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละรายวิชา > 3.5

หรือ

3.2 มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่
(ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > A

หรือ

3.3 มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา
(ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics level 2 หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > 700 คะแนน

หรือ

3.4 มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่
(ก) Biology (ข) Chemistry หรือ Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา > 6 ร่วมกับ (ค) Mathematics - Standard level (not included Mathematics Studies) > 6 หรือ Mathematics-Higher level > 5

4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 Portfolio เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้
          (ก) Personal statement ที่อย่างน้อยควรอธิบาย

  • เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์
  • แรงจูงใจในการอยากเรียนแพทย์
  • จุดมุ่งหมายในชีวิต

(ข) กิจกรรม/ผลงานพร้อมรายละเอียด และหลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ

(ค) มีอาจารย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน 2 ท่าน เขียนแนะนำผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์เพราะอะไร

4.2 มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ IBT (Internet based test) > 80 คะแนน หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) > 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

4.3 มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ของการสอบในปี พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2562 ที่มีผลคะแนนขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions > 12.0 และ session 3 (Quality of written English) > C

5. การสัมภาษณ์

ทำแบบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMIs) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ หากผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ตามกำหนดของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีสุขภาพดี ทั้งทางกายและทางจิต มีวุฒิภาวะ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี การตัดสินให้สิทธิ์เข้าศึกษาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

การสมัคร รอบที่ 1 ระบบรับด้วย portfolio และรอบที่ 1 ระบบรับด้วย Portfolio: M.D., M.Eng program (Biomedical Engineering) ผู้สนใจ ต้องเลือกสมัครเพียงประเภทเดียวเท่านั้นและไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

กรณีการรับบุคคลเข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนไปรับนักศึกษาเพิ่มในรอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน กสพท

 

รายละเอียดวิธีการรับสมัคร กำหนดการ และวิธีการคัดเลือก ขอให้ติดตามทาง