You are here

เอกสารการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ปิดรับสมัคร

 

เอกสารแนบ

1. ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรามาธิบดี.2561  รอบที่ 2.  

2. ใบ Check lists เอกสารที่นักศึกษาแพทย์ปี 6 เมื่อแสดงความจำนงฯ 

3. ใบสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯในโครงการพัฒนาอาจารย์ รอบ 2/2561 

4. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ 

5. สัญญาการเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลตามความต้องการของคณะฯ. 

6. แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 

7. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครเพื่อเตรียมเป็นแพทย์