You are here

เอกสารการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.

 

สำหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
                                                                                                                                                                                 

 

 

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ โครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์ และแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2561

1. ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2561

2. ใบ Check lists เอกสารที่นักศึกษาแพทย์ปี 6 เมื่อแสดงความจำนงฯ

3. ใบสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ในโครงการพัฒนาอาจารย์ 2561

4. ประกาศคณะฯ เรื่อง โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์

5. สัญญาการเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลตามความต้องการของคณะฯ

6. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร โดยนักศึกษาแพทย์

7. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร โดยแพทย์ประจำบ้าน

8. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร โดยอาจารย์