You are here

รายละเอียดการใช้คะแนนสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557

 

           สืบเนื่องจากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีการเลื่อนวันสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมสอบวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และประกาศผลสอบวันที่ 24 เมษายน 2557 นั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอประกาศว่า สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ยังยืนยันการใช้คะแนนสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557 ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อตามที่ได้ประกาศไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
19 ธันวาคม 2556