การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
 

You are here

การดำเนินการ ปีการศึกษา 2563

การตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ของคณะฯ.
 InterviewInterview