ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

งานมุฑิตาจิต ๗๒ ปี ศ.พญ.พวงทอง ไกรพิบูลย์ และคณาจารณ์อาวุโส

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา

โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์   MedPhysics.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2295  โทรสาร 02-201-1191