News
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ  หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
News
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
News
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
News
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน
News
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
News
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ  ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี