News
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
News
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
News
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 
News
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1
News
เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
News
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)