News
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1
News
เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
News
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
News
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
News
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ  หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
News
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์