News
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...
News
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
News
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานี
News
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
News
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ หน้าอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล