You are here

ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ป่วย ผู้มารับการรักษาพยาบาล ใช้บริการ
รถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

ในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียดการให้บริการ
- ให้บริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)
- ให้บริการคัดกรองรับรองรายการทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14/1)

Event Date: 
Tuesday, 13 February, 2018 to Friday, 16 February, 2018

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.