You are here

ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ป่วย ผู้มารับการรักษาพยาบาล ใช้บริการ
รถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

ในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียดการให้บริการ
- ให้บริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)
- ให้บริการคัดกรองรับรองรายการทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14/1)

Event Date: 
Tuesday, 13 February, 2018 to Friday, 16 February, 2018

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี