You are here

การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

1. เลือกเมนู "ตรวจสอบการลงทะเบียน

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนที่ทำการลงทะเบียนไว้

 

  • กรณีดำเนินการเสร็จจะแสดง "เลขที่เวชระเบียน(HN)" และสามารถนำเลขดังกล่าวไปใช้ในการนัดหมายแพทย์ หรือ พบแพทย์ได้

3. การลงทะเบียนถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ^^ โดยผู้ป่วยสามารถขอติดต่อรับบัตรประจำตัวโรงพยาบาลได้ที่งานเวชระเบียน โดยนำบัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้ง

 

คู่มือการลงทะเบียน

Event Date: 
Wednesday, 14 February, 2018

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี