You are here

ระบบลงทะเบียนทำประวัติเวชระเบียนใหม่ นศ.ใหม่ ตรวจร่างกายที่รามาธิบดี

ระบบลงทะเบียนทำประวัติเวชระเบียนใหม่ นักศึกษาใหม่ ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ทำประวัติผู้ป่วยใหม่นักศึกษาใหม่ ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีประวัติของโรงพยาบาล
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ตรวจสอบผลและค้นหาเลขที่เวชระเบียนหลังจากลงทะเบียนแล้ว
กรณีมีเคยประวัติ
ลงทะเบียนตรวจสุขภาพนักศึกษาสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติเก่า

 

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี