EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update Surgical Nursing 2019

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18" เรื่อง Tobacco and Lung Health

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง สื่อไร้สายมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 810 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Ramathibodi Duplex Ultrasound Workshop 2019 (Duplex ultrasound in clinical practice: How I do it?)
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเวชศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21"

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และ Technician เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Aging sleep
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับ แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562
นางระพีพร สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ชำนาญงาน) สังกัด งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019: Disruptive technology in Pathology
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 910 B, 910 C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์ (2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562 และวันที่ 29 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง mini theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages