EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย

วันที่ 4-8 และ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๖ ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทย หลังจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University - Collaborating Research “Past & Future” -

2nd-3rd December 2019 Lecture Hall Building (Bld 6), Room No.621, 2nd floor, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Genetic & Genomic testing: use, misuse, abuse

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 621-622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ขอแสดงความยินดี รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องพลังแห่งพยาบาล: การสร้างความตระหนักและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ข่าวน่ายินดี

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล

รับประทานรางวัลเกียรติยศ "พิฆเนศวร" ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ สาขารางวัล

ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี อ. ดร. นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการ Digital Health Technical Advisory Group ของ World Health Organization

แสดงความยินดี ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

ได้รับรางวัล Distinguished Activity Award จาก World Sleep Society

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

Pages