EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 14 เรื่อง “Diabetes Care: Practice and Progress”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ระหว่างลักษณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา ทุกหลักสูตรร่วมกิจกรรม CHRISTMAS CHARITY

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ สมัครวันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2561 

เรียนเชิญแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ 10th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 8 ตอน Dallas Buyers club

ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559-2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต

Planner of the Scholarships 2019

เปิดรับสมัคร 3 รอบ

The 6th Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium

18th - 20th February 2019 at the Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ศ. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง President APPSPGHAN (Asian Pan-Pacific Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)

Pages