EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

Training Session: IP for MEDICAL DEVICES

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 49)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 13.30 - 15.30 น. 

คณะฯ ได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค DSC ตับ, DSC ไต และDSC ปลูกถ่ายไขกระดูก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหุ่นจำลอง

วันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Workshop : RAMA PAD II

วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. พญ.ศิวพร วงศ์พิพัฒน์ ผศ. พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม และผศ. นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นประจำปี 2561

ในพิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นประจำปี 2561

ในพิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น ๕๒ สู่ชั้นคลินิก
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-14.15 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages