EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการจัดลำดับในงานวิจัย Thailand's Most Admired Company 2018 เป็นอันดับที่ 1 กลุ่มโรงพยาบาล จากนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

ทำไมหมอ ไม่รักษาผู้ป่วยแค่ในโรงพยาบาล?

หมอไม่อยากให้มีผู้ป่วยที่ต้องไปหาหมอ!

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุมุทนาถ จันทร์ประภาพ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และอาจารย์อาวุโสรามาธิบดี

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "แพทย์ในดวงใจ" ในโครงการ "แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด" โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์แผนจีน และการสร้างสมดุลของหยินหยาง เพื่อสุขภาวะที่ดี

ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การแสดงดนตรี FANTASMUSIC: TUNES IN TIME

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เปิดม่านการแสดงเวลา 18.30 น.

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Jeopardy Medical Student Tournament 2019

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 (รอบคัดเลือก) วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบตัดสิน) เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages