EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์ (2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง mini theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

DEAN’S PARTIES & SCIENCE FAIR 2019

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Role of palliative care in the era of new cancer treatments

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

แสดงความยินดี อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงความยินดี ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์

ได้รับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2019

INTERNATIONAL PRACTICAL COURSE IN OTOLOGY AND TEMPORAL BONE SURGERY

4-6 September 2019, 810A Room 8th Floor Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University...

Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง "Art of Managing Complexity in Internal Medicine"

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในโอกาส LINE OFFICIAL Ramathibodi มีผู้ติดตามเกิน 5,000,000 คน

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Pages