EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Legal & Ethical Issues in Nursing: Update Situations in Digital Era?

วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2018 : A comprehensive approach to chest and associated diseases

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Nursing in 2018

วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

Clinicopathological Conference: A 30-years-old woman with progressive dyspnea for 4 months

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา

ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Ramathibodi International Club: Out of the comfort zone

27th June 2018, 14:30 - 16:00 ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีแก่ ตัวแทนนักกีฬารามาธิบดี ในการแข่งขันกีฬา “มอดินแดงเกมส์”

โดยได้รับเหรียญรางวัลคือ 22 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Mass Casualties Incident Preparedness for Hospital’s Medical Team

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 624 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages