การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020: Infection Prevention and Control on the Move

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี

  1. จดหมายเชิญประชุม
  2. กำหนดการประชุม
  3. ใบสมัครเข้าประชุม
  4. ใบจองห้องพัก
  5. ค่าลงทะเบียน : 4,000.00 บาท
  6. รับจำนวน : 350 คน
  7. หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. สถานที่จัด : ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
  9. วันที่ประชุม : 13 - 15 พฤษภาคม 2563