การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2020

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี

  1. จดหมายเชิญประชุม
  2. กำหนดการประชุม
  3. ใบสมัครเข้าประชุม
  4. ใบจองห้องพัก
  5. ค่าลงทะเบียน : 4,000.00 บาท
  6. รับจำนวน : 200 คน
  7. หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. สถานที่จัด : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
  9. วันที่ประชุม : 27 - 29 พฤษภาคม 2563