การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี

 1. จดหมายเชิญประชุม
 2. กำหนดการประชุม
 3. ใบสมัครเข้าประชุม
 4. ใบจองห้องพัก
 5. ค่าลงทะเบียน :
 6. ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561
  12,000 บาท 13,000 บาท
 7. รับจำนวน : 20 คน
 8. หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. สถานที่จัด : ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 10. วันที่ประชุม : 05 - 16 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากเกินวันที่กำหนดการรับลงทะเบียน


กรุณาติดต่อศูนย์บริการวิชาการ
โทร. 02-201-1608,02-201-1512